ടെൻഷനും സ്ട്രസ്സും  മാറ്റാൻ… | NLP MALAYALAM | MOINU

ടെൻഷനും സ്ട്രസ്സും മാറ്റാൻ… | NLP MALAYALAM | MOINU

https://youtube.com/watch?v=_Srb55G147c#NLP #Change #inspiration #motivation #personalitydevelopment ടെൻഷനും സ്ട്രസ്സും മാറ്റാൻ… (3 Day NLP Life Mastery Course ന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന്) ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിശക്തമായ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു...